Budisan Law

LEGISLAȚIA APLICABILĂ ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI DATELOR CU CARACTER PERSONAL. ANGAJAMENTUL NOSTRU CU PRIVIRE LA PROTECȚIA DATELOR DUMNEAVOASTĂ CU CARACTER PERSONAL

Protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal este un drept fundamental prevăzut atât de articolul 8 alin.1 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, precum și de articolul 16 alin.1 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE).

În concepția jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului, viața privată înglobează două aspecte: dreptul unei persoane de a trăi după cum dorește, la adăpost de priviri indiscrete și dreptul unei persoane de a-și dezvolta relațiile cu semenii săi.

În raport cu evoluția tehnologică aflată în plină tranziție către era digitală, la nivelul Uniunii Europene a intrat în vigoare Regulamentul (UE) nr.679/2016 (RGDP) care se aplică în mod direct în ordinea juridică a statelor membre începând cu data de 28 mai 2018 și reprezintă o evoluție în domeniul datelor cu caracter personal, având două misiuni importante: protecția datelor cu caracter personal și facilitarea liberei circulații a acestor date.

La nivel național, legiuitorul român a stabilit măsurile de punere în aplicare a Regulamentului prin Legea 190/2018.

Prin Politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal vă prezentăm modalitatea în care operatorul preia datele dumneavoastră cu caracter personal, categoriile de date preluate, modalitățile și scopurile pentru care sunt colectate și vă informăm dacă există situații în care transferăm datele cu caracter personal către un alt operator. De asemenea, sunt prezentate și drepturile și opțiunile de care dispuneți în acest sens. 

Nu în ultimul rând, Politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal detaliază modul în care prelucrăm datele cu caracter personal în gestionarea relației cu membrii comunității noastre, cel mai adesea pentru a vă ține la curent cu cele mai recente evenimente sau discuții în legătură cu domeniul dumneavoastră de interes.

Operatorul se obligă să aplice, în legătură cu datele personale ale utilizatorilor săi măsuri tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, în special dacă prelucrarea respectivă comportă transmisii de date în cadrul unei reţele, precum şi împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală.

OPERATORUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Operatorul de date cu caracter personal în relația cu dumneavoastră este Cabinet de avocatură Budișan Law, cu sediul în Cluj-Napoca, Cal. Dorobanților 14-16, Cluj City Center, etaj 2, cam. 210.

CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE

Datele cu caracter personal pe care Budișan Law, în calitate de operator, le colectează includ:

Informații de contact necesare în vederea completării formularului de contact, precum: nume, prenume și adresă de email.

Datele rezultate din navigarea dumneavoastră, în calitate de utilizator, în cadrul paginii web, colectate prin intermediul cookie-urilor și a tehnologiilor similare

Datele pe care dumneavoastră le furnizați în mod voluntar în corespondența pe care o purtați cu operatorul de date cu caracter personal.

SCOPURILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Vă putem folosi datele cu caracter personal în următoarele scopuri („Scopuri Permise”):

Gestionarea și administrarea relației contractuale cu clienții noștri;

Respectarea obligațiilor noastre legale; 

Analizarea și îmbunătățirea serviciilor și comunicărilor noastre către dumneavoastră, inclusiv  (întrucât avem un interes legitim să ne îmbunătățim în mod continuu serviciile); 

În orice scop aferent și/sau auxiliar oricărora dintre cele de mai sus, sau în orice alt scop pentru care datele dumneavoastră cu caracter personal ne-au fost furnizate, cu respectarea legislației aplicabile. 

TEMEIURILE JURIDICE PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Consimțământul persoanei vizate reprezintă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate, prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.

Consimțământul dumneavoastră liber exprimat, specific, informat și lipsit de ambiguitate reprezintă unul dintre temeiurile juridice pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scopurile prezentate.

În subsidiar, un alt temei juridic aplicabil îl reprezintă interesul legitim în situațiile în care consimțământul persoanei vizate nu poate să fie obținut de îndată sau este extrem de dificilă.

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ÎN LEGĂTURĂ CU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Potrivit legislației în vigoare, aveți următoarele drepturi în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal:

Dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal referitoare la dumneavoastră pe care le deținem;

Dreptul la rectificarea oricăror date cu caracter personal incorecte sau incomplete;

Dreptul la opoziție sau la restricționarea utilizării de către noi a datelor dumneavoastră cu caracter personal;

Dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor prelucrate pe bază de consimțământ;

Dreptul la ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în situațiile în care v-ați retras consimțământul, prelucrarea nu mai este necesară sau prelucrarea respectivă este contrară legii;

Dreptul la portabilitatea datelor ce vă permite să primiți o copie a datelor prelucrate pe care le-am primit de la dumneavoastră sau să le transmitem unei alte entități indicate de dumneavoastră;

Dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrările efectuate pe bază de consimțământ. Retragerea consimțământului dumneavoastră nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului de dinaintea retragerii acestuia. În cazurile în care vă retrageți consimțământul, operatorul nu va mai prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal și va lua măsurile corespunzătoare pentru ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Operaturul va putea, totuși, prelucra datele dvs. cu caracter personal dacă există un alt temei legal pentru respectiva prelucrare.

EXERCITAREA DREPTURILOR PREVĂZUTE DE LEGISLAȚIA PRIVIND PROTECȚIA DATELOR

În situația în care doriți să vă exercitați unele dintre aceste drepturi, ne puteți contacta cu o solicitare în acest sens, folosind următoarele date de contact:

  • ADRESA: Cluj-Napoca, Cal. Dorobanților 14-16, Cluj City Center, etaj 2, cam. 210
  • E-mail:  office@budisan-law.ro

ACTUALIZAREA POLITICII DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Cea mai recentă actualizare a acestei Politici de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal a fost realizată în luna martie a anului 2021. Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe pagina noastră de internet versiunea modificată a Politicii de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal și/sau o vă vom pune la dispoziție în alt mod.